Bestyrelsesarbejde handler om værdiskabelse

Bestyrelseskurser for dig der er bestyrelsesmedlem eller direktion i private og offentligt ejede virksomheder

Kursus oversigt 2024Bestyrelseskursus - klik på dette link

24.-27. september 2024 - i Nuuk (4 dage)


Kursus i bestyrelsesarbejde - for medarbejdervalgte - klik på dette link

28.- 29. september 2024 - i Nuuk (2 dage)


Årsrapport og regnskabsanalyse - klik på dette link

30.september - 4.oktober 2024 ( 5 dage i alt)


Strategisk investering og finansiering - klik på dette link

27.-29. januar 2025 (3 dage) 


Formandens rolle - klik på dette link

30. januar 2025 (1 dag)


For direktion og daglig ledelse: håndtering af relationen med bestyrelsen - klik på dette link

Sættes op efter forespørgselTilmelding

Tilmelding sker ved at skrive til julia@relatepeople.com

Julia Pars, Relatepeople


Hvordan skaber man værdi som bestyrelsesmedlem?

Bestyrelsens kerneopgave er ikke udelukkende at føre bagudrettet kontrol med selskaber, men i lige så høj grad, aktivt at skabe værdi for fremtiden.


Sagt med andre ord skal der være en balance mellem formalia, kontrol, og i lige så stor grad fokus på at sætte retning, rådgive og vejlede virksomhedens ledelse, ift. det potentiale som virksomheden står overfor.


Forstår bestyrelsen virksomhedens fundamentale værdiskabelse, forretningsmodel, kultur og dens samspil med sine omgivelser?


Lyttes der til virksomhedens kunder, leverandører og interessenter?


Går bestyrelsen op i helikopteren mindst een gang om året, eller fokuseres der næsten udelukkende på drift på bestyrelsesmøderne? 


Det er nogle af de spørgsmål, som ejere og bestyrelser bør være opmærksom på, og evaluere i bestyrelsesarbejdet.


Jeg har gennem mange år opbygget erfaring med bestyrelsesarbejde i Grønland.


For mig er det tydeligt, at vi skal væk fra opfattelsen af man sidder i en bestyrelse, og istedet begynder at bruge betegnelsen "at arbejde i en bestyrelse". Det kræver nemlig både forberedelsestid og en aktiv indsats at arbejde i en bestyrelse.


Bestyrelsesarbejdet kan være komplekst. Rigtige beslutninger kan medføre nye muligheder for vækst eller udvikling.


Forkerte beslutninger eller manglende kontrol og opfølgning, kan betyde økonomiske tab, og i værste fald være ansvarspådragende for bestyrelsen.


Det er netop forståelsen af dette ansvar og bestyrelsens vigtigste opgaver, som indgår i Relatepeoples kurser i bestyrelsesarbejde. Indholdet af kurserne baseres på god selskabsledelses principper, anerkendt viden og forskning samt best practice.Kontakt mig, såfremt jeres virksomhed ønsker at klæde bestyrelsen på ift. bestyrelsens roller og ansvar.

Kursus i bestyrelsesarbejde

Kursus i bestyrelsesarbejde for offentligt ejede og private selskaber


Datoer og sted

24.-27. september 2024 i Nuuk 


Dette 4-dages kursus er på et højt niveau inden for bestyrelsesarbejde, der kombinerer forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret praksis på området.


Formål

Målsætningen med kurset er at udstyre nuværende bestyrelsesmedlemmer i grønlandske virksomheder med ”best practice viden” inden for bestyrelsesarbejde. Formålet er at kombinere både forskningsmæssig og praksisbaseret viden på højt niveau, der har til formål at give viden om de væsentligste problemstillinger, som bestyrelserne står over for. Fokus er på, hvordan bestyrelsen træffer beslutninger, der fremmer værdiskabelsen samt virksomhedernes bæredygtighed. Dette forudsætter, at bestyrelsen arbejder professionelt, således at beslutningerne træffes på bedst muligt grundlag ved brug af gennemprøvede værktøjer i bestyrelsesarbejdet.


Værdi for deltagerne

Efter endt kursusdeltagelse, er det forventningen, at deltagerne skal kunne bidrage aktivt til bestyrelsesarbejdet på et højt niveau, herunder være i stand til at udfordre og give sparring til den daglige ledelse på en konstruktiv måde, uanset om man er valgt af medarbejderne i virksomheden eller af ejeren.


Efter endt deltagelse vil deltagerne få indsigt i centrale forhold såsom; Hvad er den retlige ramme for bestyrelsens arbejde? Hvordan tilrettelægges og professionaliseres bestyrelsesarbejdet? Hvordan kan bestyrelsen bidrage til virksomhedens strategi og værdiskabelse?


Undervisning og pædagogik

Undervisningen strækker sig over4 dage ialt, som foregår i Nuuk.


Kursets pædagogik er bygget som modulelementer, hvor emnerne vil blive gennemgået. Det forudsættes, at deltagerne er aktive og bidrager til læringen, gennem egen erfaringsudveksling, samt refleksion via mini cases i grupper med efterfølgende fremlæggelse. 


Pædagogikken sigter således mod at bibringe deltagerne en struktur og systematik, som de kan anvende i deres egen virksomhed/bestyrelse efterfølgende.


Undervisningsteam

Undervisningen foreståes primært af Caspar Rose, sekundært af Julia Pars, som kører parløb i undervisningen under hele forløbet. Derudover kommer der oplæg fra ledende eksperter samt eksterne toprådgivere. Dette sikrer en god dynamik samt at emnerne belyses fra flere vinkler. 


Caspar Rose er associate prof., Ph.D. på CBS samt selvstændig advokat med speciale i selskabsret og bestyrelsesledelse. Caspar Rose har mange års praktisk bestyrelseserfaring, kombineret med en tung forskerkarriere med fokus på god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde. Caspar Rose er både uddannet økonom og advokat. Han har desuden arbejdet i Danske Bank, Dansk Industri og Magnusson Advokater. 


Julia Pars er indehaver af Relatepeople,  konsulent- og kursusvirksomhed med speciale i strategi, ledelse, team-og talentudvikling. Julia Pars er uddannet MBA fra Henley Business School med særligt fokus på strategi og ledelse. Julia Pars har mange års praktisk og ledelsesmæssig erfaring fra turisme, kultur, luftfart og detail i Grønland fra selskaber som Air Greenland, Visit Greenland, KNI, Katuaq m.fl. Julia Pars arbejder i dag som bestyrelsesformand i Pisiffik, bestyrelsesmedlem i KAIR og CSR Greenland og Qeqertalik Business Council - Destination Disko Bay.


Indhold


På kurset vil vi bl.a. vi komme på følgende emner:


 • Den retlige ramme - de vigtigste bestemmelser i selskabsloven 
 • Pligter og ansvar i bestyrelsen
 • Forretningsorden og vedtægter
 • De grønlandske anbefalinger for god selskabsledelse
 • Årsregnskabet og samspillet med revisor
 • Risikostyring, hvordan og hvorfor?
 • Samspillet mellem bestyrelse, direktion og ejeren/ejerne
 • Formandens opgaver
 • Tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet – praktiske værktøjer f.eks. årshjul, evaluering og dagsorden
 • Sammensætning af bestyrelse, kompetenceafdækning
 • Bestyrelsens rolle i forhold til strategien og forretningsmodellen
 • Indblik i grundlæggende velafprøvede strategimodeller
 • Bestyrelsen og værdiskabelsen
 • CSR arbejdet og virksomhedens opfyldelse af FNs verdensmål
 • Værdiansættelsen, hvad er virksomheden værd?
 • Finansiering og kapitalforhold, herunder sikring af et forsvarligt kapitalberedskab
 • Bestyrelsesansvaret – hvad indeholder ansvarsnormen for handlinger og undladelser?
 • Bestyrelsesevalueringen - Anbefalinger til indhold og afvikling


Målgruppe:

Erfarne og nye bestyrelsesmedlemmer.


Varighed og datoer

4 dage ialt.


24.-27. september 2024 i Nuuk

Hotel Hans Egede, Nuuk 


Prisen dækker

Pris 30.000 kr. dækker undervisning, eksterne oplæg, udleveret bestyrelsesmappe,  forplejning under kursusdage i i Nuuk samt 1 middag.


Øvrige oplysninger

Prisen dækker ikke rejser, transport til/fra kursussted og overnatning, som afholdes af deltagerne selv.


Bindende tilmelding ved betaling, bemærk annulleringsbetingelser. 


Bemærk at kurset afholdes på dansk og vil ikke blive tolket.


Tilmelding til: julia@relatepeople.com

Se program og kursusbeskrivelse  her:

Vigtigt: Se tilmeldings- og afbestillingsbetingelser herunder:

Kursus i årsrapport og regnskabsanalyse

Kursus i årsrapport og regnskabsanalyse for nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer


Datoer og sted

30.september - 4. oktober 2024
( 5 dage i alt)

Hotel Hans Egede


Er du klar til at dykke dybere ned i virksomhedens årsrapport, herunder årsregnskabet? Og ønsker du et brush-up kursus, som supplerer den viden du allerede har?


Kursusbeskrivelse

Du står markant stærkere efter dette 5 dages kursus, når du har opnået indsigt i årsregnskab, nøgletal, likviditet, solvens, kapitalberedskab, budgetter, relevant lovgivning, faresignaler – og kan stille de helt rigtige spørgsmål i bestyrelseslokalet.

 

Alt dette kommer vi ind på i dette kursus, idet du bliver klædt på og bekendt med de vigtigste begreber og nøgletal af relevans for årsregnskabet, herunder evnen til at spotte ”røde flag” som bestyrelsesmedlem.

 

På kurset lærer du om årsrapportens bestanddele og deres sammenhæng. Desuden gives en indføring i strategisk regnskabsanalyse, herunder af virksomhedens rentabilitet, indtjening, likviditet, kapitalberedskab, budgetter og nøgle risici, med udgangspunkt i eksempler. Vi gennemgår også udvalgte regnskaber fra nogle af de største selvstyreejede virksomheder, som dermed bruges som pædagogiske cases i undervisningen.


Undervisning og pædagogik

Kursets pædagogik er bygget som modulelementer, hvor emnerne vil blive gennemgået. Det forudsættes, at deltagerne er aktive og bidrager til læringen, gennem egen erfaringsudveksling, samt refleksion via mini cases i grupper med efterfølgende fremlæggelse. 


Underviseren

Undervisningen varetages af advokat Caspar Rose, der har også har en baggrund som Ph.D. og cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen fra CBS. Caspar Rose har en betydelig undervisningserfaring bl.a. på diverse masteruddannelser på CBS, egne bestyrelseskurser samt kurser til advokater.


Ud over at være indehaver af Rose Advokater, er Caspar Rose medlem af en række bestyrelser, således at undervisningen også er baseret på hans omfattende praktiske erfaring fra erhvervslivet bl.a. fra hans tid i Danske Bank og Dansk Industri.

Kort sagt, teori der kan omsættes til praksis og dermed skabe værdi.Indhold

 

Årsrapportens formål og hovedindhold:

 

 • Hovedprincipper i regnskabslovgivningen
 • Ledelsespåtegningen
 • Revisorerklæring
 • Ledelsesberetning
 • Anvendt regnskabspraksis
 • Resultatopgørelse
 • Balance og noter
 • Pengestrømsopgørelse
 • Resultatopgørelsen
 • Måling og indregning af indtægter og omkostninger
 • Balancen
 • Måling af anlægsaktiver og omsætningsaktiver
 • Egenkapital
 • Hensatte forpligtelser
 • Gældsforpligtelser
 • Skat i regnskabet

 

Regnskabsanalysen 

 • Måling af rentabilitet bl.a. afkastningsgrad, overskudsgrad og egenkapitalforrentning
 • Måling og betydningen af omsætningshastigheder og arbejdskapital
 • Finansnøgletal samt
 • Indtjeningsanalyse
 • Kapitaltilpasning
 • Gearingens betydning
 • Balancestruktur
 • Risikonøgletal og budgetforudsætninger
 • Driftsmæssig og finansiel risiko samt operationelle risici
 • Børsrelaterede nøgletal
 • Kreditvurdering i banker

 

Målgruppe

Nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer i offentlige og private virksomheder.

 

Varighed og datoer

30.september - 4. oktober 2024
(5 dage i alt)


 

Hotel Hans Egede, Nuuk

 

Prisen dækker

Pris 37.000 kr. dækker undervisning, eksternt oplæg, undervisningsbogen, forplejning under kursusdage i Nuuk samt 1 middag.

 

Øvrige oplysninger

Prisen dækker ikke rejser, transport til/fra kursussted og overnatning, som afholdes af deltagerne selv.

 

Minimum 10 deltagere. Max. 15 deltagere.

 

Bindende tilmelding ved betaling, bemærk tilmeldings-og annulleringsbetingelser, som sendes med bekræftelse på tilmelding.


Bemærk at kurset afholdes på dansk og bliver ikke tolket.

 

Tilmelding

Tilmelding sker ved at skrive til julia@relatepeople.com. 

 

Se program og kursusbeskrivelse her:

Vigtigt: Se tilmeldings- og afbestillingsbetingelser herunder:

Bestyrelseskursus målrettet
bestyrelseslederen i private og offentlige virksomheder

Bestyrelseskursus målrettet bestyrelseslederen i private og offentlige virksomheder


Datoer og sted

30. januar 2025, Hotel Hans Egede, Nuuk.


Dette 1-dages kursus er på et højt niveau inden for bestyrelsesarbejde, der kombinerer forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret praksis på området.


Formål og relevans

En afgørende forudsætning for en velfungerende bestyrelse er, at bestyrelseslederen er i stand til at organisere bestyrelsens arbejde på en effektiv måde. Samtidig er det afgørende, at forholdet til direktionen er kendetegnet ved gensidig tillid, hvilket ikke er det samme som ”blind” tillid.


Det er ligeledes bestyrelsesleders opgave at sikre, at bestyrelsen fungerer som et ”team”, uanset om bestyrelsesmedlemmerne er valgt af medarbejderne, af ejerne eller anses som ”uafhængige”. Dette kræver forståelse for, de enkelte medlemmers forudsætninger og forventninger til bestyrelsesarbejdet f.eks. i forbindelse med ”onboarding” af nye bestyrelses-medlemmer. Hvordan gør man det og hvordan ryster man bestyrelsen sammen som et team, der arbejder effektivt mod et fælles mål? Dette vil vi bl.a. komme ind på under kurset.


Juridisk set er bestyrelseslederen ikke tillagt særlige kompetencer, ud over at vedkommendes stemme kan være afgørende i tilfælde af stemmelighed. I praksis er bestyrelseslederens rolle derimod helt afgørende. Dysfunktionelle bestyrelser er ofte kendetegnet ved mangelfuld bestyrelsesledelse fra bestyrelseslederens side. Derfor er det vigtigt, at bestyrelseslederen udstyres med en række redskaber, som letter bestyrelsens arbejde i praksis samt at især bestyrelseslederen opnår en forståelse for dynamikken med direktionen, herunder er i stand til at opbygge et konstruktivt og tillidsfuldt forhold til direktionen. 


Samtidig er bestyrelseslederen ofte bindeleddet mellem ejerne og virksomhedens topledelse. Uanset ejernes ønsker og præferencer, er bestyrelseslederen ligesom resten af bestyrelsen ansvarlig for virksomhedens drift, herunder bl.a. sikringen af et til enhver tid forsvarligt kapitalberedskab.


Kurset giver input til, hvordan bestyrelseslederen kan håndtere kommunikationen med ejerne mest hensigtsmæssigt, således at der sker en klar og tillidsfuld forventningsafstemning.

Kort sagt, står og falder bestyrelsesarbejdet med, hvorvidt bestyrelseslederen håndterer sin opgave professionelt. Dette lærer du om på dette kursus.


Undervisning og pædagogik

Undervisningen er dialogbaseret, i form af undervisning med virkelighedsnære cases samt aktiv egen læring og erfarings-udveksling. Ifm. kurset, vil der være mulighed for at booke 1 times individuel mentoring.


Underviserne

Caspar Rose er både uddannet økonom og advokat, og er associate prof., Ph.D. på CBS samt har været selvstændig advokat med speciale i selskabsret, bestyrelsesledelse og finansiering. Caspar Rose har stor erfaring med undervisning på topleder niveau og har bl.a. undervist på Executive MBA, Full time MBA, HD samt på CBS bestyrelsesuddannelserne.


Caspar Rose har desuden mange års praktisk bestyrelseserfaring, kombineret med en tung forskerkarriere med fokus på god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde. Han har desuden arbejdet i Danske Bank, Dansk Industri og Magnusson Advokater. I Grønland underviser Caspar Rose også på bestyrelseskurset for offentlige og private virksomheder arrangeret af Relatepeople.


Julia Pars er født og opvokset i Grønland har haft en ledelses- og bestyrelseskarriere både indenfor offentlige og private virksomheder i Grønland, herunder Air Greenland, KNI, Visit Greenland, Katuaq m.fl..

 

Hun er uddannet akademiøkonomi, MBA fra Henley Business School med særligt fokus på strategi og ledelse, Organisations-og Relationssystem Coach ORSCC, Sustainability Leader, NLP master practitioner og har gennemført INSEAD bestyrelsestræning.

Indhold

 

 • Hvilken formel juridiske banehalvdel spiller bestyrelseslederen på?
 • Erstatningsansvaret for bestyrelseslederen
 • Ny bestyrelsesleder? Din egen onboarding
 • Onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer
 • Samspil med direktionen, herunder rapportering samt hvordan du spiller direktionen gode
 • Drift versus bestyrelsesarbejde?
 • Fordele og ulemper ved brug af bestyrelsesudvalg
 • Planlægning af bestyrelsens møder og strategiseminaret
 • Samspillet med ejerne, generalforsamling og løbende kommunikation
 • Vigtig viden om krisehåndtering


Målgruppe

Nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer.

 

Varighed og datoer

1 dag i alt.

30. januar 2025

Hotel Hans Egede, Nuuk

 

Prisen dækker

Pris 17.500 kr. dækker undervisning, eksterne oplæg, udleveret bestyrelsesmappe,  samt forplejning under kursusdage i Nuuk.

 

Øvrige oplysninger

Prisen dækker ikke rejser, transport til/fra kursussted og overnatning, som afholdes af deltagerne selv.

 

Bindende tilmelding ved betaling, bemærk annulleringsbetingelserne.


Bemærk at kurset afholdes på dansk og vil ikke blive tolket.

 

Tilmelding

Tilmelding sker ved at skrive til julia@relatepeople.com. 

 

Se program og kursusbeskrivelse her:

Vigtigt: Se tilmeldings- og afbestillingsbetingelser herunder:

Strategisk investering og finansiering

Strategisk investering og finansiering for bestyrelsesmedlemmer i private og offentligt ejede virksomheder


Datoer og sted

27.-29. januar 2025, Hotel Hans Egede, Nuuk.


Dette 3-dages kursus er på et højt niveau inden for bestyrelsesarbejde, der kombinerer forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret praksis på området.


Formål og relevans

Bestyrelsen har til opgave at varetage selskabets overordnede strategiske ledelse. Dette betyder bl.a. at det er bestyrelsen, som skal sige ”Go” eller ”No-Go” til direktionens oplæg om større investeringer. I praksis er det direktionen som præsenterer et oplæg til bestyrelsen f.eks. at virksomheden skal investere i en ny trawler, et nyt lager, en ny butik, købe en konkurrent, anlægge en ny havn eller investere i andre infrastrukturprojekter.

Dette forudsætter, at bestyrelsen har viden om grundlæggende investeringsteori dvs. ved hvordan man vurderer, om en investering skal iværksættes eller ej, herunder er i stand til at gennemskue, hvad de følsomme parametre er i investeringscasen. Hvordan afgør man, om en investering skaber værdi eller modsat destruerer økonomisk værdi?


Dette kommer vi ind på i kurset, hvor vi ser på, hvordan man opstiller investeringsberegninger og lærer at kunne identificere de kritiske forudsætninger i et større investeringsprojekt. 


På kurset kommer vi også ind på, hvordan investeringsprojektet kan finansieres, dvs. via egen- eller fremmedkapital, hvilket har stor betydning for beregning af investeringsprojektets afkast. Vi ser på, hvordan risikoen spiller sammen med det forventede afkast. Vi ser desuden på forskellige lånetyper og deres karakteristika.

Grundlæggende viden herom er vigtig for bestyrelsen, eftersom bestyrelsen har ansvaret for selskabets kapitalberedskab, hvilket forudsætter viden om, hvordan investeringerne og deres finansiering spiller sammen.


På kurset stifter du bekendtskab med de økonomiske begreber som bygger på rationelle antagelser. Historien har dog vist, at psykologiske faktorer spiller en stor rolle for, om et investeringsprojekt bliver accepteret eller ej. Viden om grundlæggende psykologiske faktorer, er således nødvendig for at undgå, at bestyrelsen bliver besnakket og manipuleret til at acceptere projekter med alt for høj risiko, som med stor sandsynlighed viser sig at være tabsgivende.


Undervisning og pædagogik

Foredrag, aktiv egen deltagelse, gruppearbejde med udgangspunkt i virkelighedsnære cases om strategiske investeringer og deres finansiering. Der benyttes Excel til løsning af gruppeopgaverne, så et vist grundlæggende kendskab til Excel er en fordel, men ikke et krav.


Underviseren

Caspar Rose er både uddannet økonom og advokat, og er associate prof., Ph.D. på CBS samt har været selvstændig advokat med speciale i selskabsret, bestyrelsesledelse og finansiering. Caspar Rose har stor erfaring med undervisning på topleder niveau og har bl.a. undervist på Executive MBA, Full time MBA, HD samt på CBS bestyrelsesuddannelserne.


Caspar Rose har desuden mange års praktisk bestyrelseserfaring, kombineret med en tung forskerkarriere med fokus på god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde. Han har desuden arbejdet i Danske Bank, Dansk Industri og Magnusson Advokater. I Grønland underviser Caspar Rose også på bestyrelseskurset for offentlige og private virksomheder arrangeret af Relatepeople.Indhold

 

 • Kriterier til vurdering af investeringers fordelagtighed, herunder netto nutidsmetoden, den interne rente samt andre kriterier
 • De forskellige rentebegreber
 • Opstilling af investeringsberegninger, herunder følsomhedsberegninger
 • Betydningen af inflation
 • Betydningen af de skattemæssige afskrivninger
 • Kapitalomkostninger og kapitalstrukturteori
 • Grundlæggende porteføljeteori (forventet afkast og risiko)
 • Betydningen af korrelation (samvariation)
 • Karakteristika ved forskellige finansieringsmuligheder
 • Egenkapital og fremmedkapital
 • Forskellige lånetyper, herunder beregning af afdragsplaner (amortisationsplaner)
 • Psykologiske faktorer og ”bias” i beslutninger
 • Hvordan stiller jeg de relevante og konstruktive spørgsmål vedr. investeringen?


Målgruppe

Nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer.

 

Varighed og datoer

3 dage i alt.

27.-29. januar 2025

Hotel Hans Egede, Nuuk

 

Prisen dækker

Pris 27.500 kr. dækker undervisning, eksterne oplæg, udleveret bestyrelsesmappe samt forplejning under kursusdage samt 1 middag.

 

Øvrige oplysninger

Prisen dækker ikke rejser, transport til/fra kursussted og overnatning, som afholdes af deltagerne selv.

 

Bindende tilmelding ved betaling, bemærk annulleringsbetingelserne.


Bemærk at kurset afholdes på dansk og vil ikke blive tolket.

 

Tilmelding

Tilmelding sker ved at skrive til julia@relatepeople.com. 

 

Se program og kursusbeskrivelse her:

Vigtigt: Se tilmeldings- og afbestillingsbetingelser herunder:

Kursus for direktion/daglig ledelse: Håndtering af relationer og samarbejdet med bestyrelsen

Kursus for direktion/daglig ledelse: Håndtering af relationer og samarbejdet med bestyrelsen


Datoer og sted

Efter forespørgsel

Hotel Hans Egede, Nuuk.


Dette 2-dages kursus er på et højt niveau inden for bestyrelsesarbejde, der kombinerer forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret praksis på området.


Formål og relevans

For mange direktører var det tidligere ret almindeligt, at bestyrelsesmødet var noget som bare skulle overstås. Hvert bestyrelsesmøde føltes som om, man skulle til eksamen som direktør, hvor bestyrelsen ledte efter noget at kritisere. Man blev med andre ord målt og vejet hver gang. Sådan er det heldigvis ikke altid længere. Mange direktører er dog stadigvæk i tvivl om, hvordan de skal ”spille op mod bestyrelsen”. Bestyrelse og direktion skal fungere som et team præget af gensidig tillid.

Bestyrelsen skal kontrollere den daglige ledelse, men hvordan undgår man at kontrolrollen tager fuldstændig overhånd, så bestyrelsens fremadrettede værdiskabelse træder i baggrunden? Dette er en meget stor udfordring og det kan være svært for direktionen at få sparring til, hvordan man håndterer forholdet optimalt f.eks. til formanden (m/k) og andre bestyrelsesmedlemmer, herunder de medarbejdervalgte.

Som medlem af direktionen har du ansvaret for den daglige drift i hele din organisation. Nogle gange skal der tages vanskelige beslutninger, der er nødvendige, men sjældent gør en populær. Hvordan viser man empati over for medarbejderne, uden at komme tæt på dem? Det gælder om at holde en professionel distance, hvilket forudsætter at man er sig selv bevidst herom. 

Som direktør er man alene og kan ikke lufte sin usikkerhed med mange personer. Viser man for stor usikkerhed overfor bestyrelsen, kan bestyrelsen blive i tvivl om, at man er den rette person til jobbet. Det handler om at inddrage bestyrelsen, så vi spiller på samme banehalvdel. Dette er dog langt fra nogen let opgave og her er forventningsafstemning afgørende, især forholdet til formanden er særdeles vigtigt. Dette er nogle af de temaer vi vil komme ind på i løbet af kurset.


Undervisning og pædagogik

Kursets pædagogik er bygget som modulelementer, hvor emnerne vil blive gennemgået. Det forudsættes, at deltagerne er aktive og bidrager til læringen, gennem egen erfaringsudveksling, samt refleksion via mini cases i grupper med efterfølgende fremlæggelse.

Pædagogikken sigter således mod at bibringe deltagerne en struktur og systematik, som de kan anvende i deres egen virksomhed/bestyrelse efterfølgende.


Undervisningsteam

Caspar Rose er både uddannet økonom og advokat, og er associate prof., Ph.D. på CBS samt har været selvstændig advokat med speciale i selskabsret, bestyrelsesledelse og finansiering. Caspar Rose har stor erfaring med undervisning på topleder niveau og har bl.a. undervist på Executive MBA, Full time MBA, HD samt på CBS bestyrelsesuddannelserne.


Caspar Rose har desuden mange års praktisk bestyrelseserfaring, kombineret med en tung forskerkarriere med fokus på god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde. Han har desuden arbejdet i Danske Bank, Dansk Industri og Magnusson Advokater. I Grønland underviser Caspar Rose også på bestyrelseskurset for offentlige og private virksomheder arrangeret af Relatepeople.


Julia Pars er født og opvokset i Grønland har haft en ledelses- og bestyrelseskarriere både indenfor offentlige og private virksomheder i Grønland, herunder Air Greenland, KNI, Visit Greenland, Katuaq m.fl..


Hun er uddannet akademiøkonomi, MBA fra Henley Business School med særligt fokus på strategi og ledelse, Organisations-og Relationssystem Coach ORSCC, Sustainability Leader, NLP master practitioner og har gennemført INSEAD bestyrelsestræning.

Indhold

 

 • Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion dvs. den formelle ramme
 •  Strategien – hvem udfører og hvem formulerer strategien?
 • Rapportering til bestyrelsen – form og hyppighed
 • Præsentationsteknik af tungt stof over for bestyrelsen bl.a. økonomi og årsrapport
 •  Den uformelle rammer – fokus på psykologiske dynamikker i bestyrelsen
 •  Forholdet til formanden (m/k)
 •  Forholdet til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
 •  Lidt om krisehåndtering og at klæde bestyrelsen på i akutte situationer
 •  Hvordan spiller jeg bestyrelsen god?
 • Hvor går jeg hen, når jeg er i tvivl? 
 •  Hvordan finder jeg motivationen til mit krævende job?


Målgruppe

Nye og erfarne direktioner og daglig ledelse.

 

Varighed og datoer

2 dage i alt.

Efter forespørgsel

Hotel Hans Egede, Nuuk

 

Prisen dækker

Pris 16.500 kr. dækker undervisning, evt. eksterne oplæg, udleveret bestyrelsesmappe samt forplejning under kursusdage i Nuuk.

 

Øvrige oplysninger

Prisen dækker ikke rejser, transport til/fra kursussted og overnatning, som afholdes af deltagerne selv.

 

Bindende tilmelding ved betaling, bemærk annulleringsbetingelserne.


Bemærk at kurset afholdes på dansk og vil ikke blive tolket.

 

Tilmelding

Tilmelding sker ved at skrive til julia@relatepeople.com. 

 

Se program og kursusbeskrivelse her:

Vigtigt: Se tilmeldings- og afbestillingsbetingelser herunder:

Kursus for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Kursus for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer


Datoer og sted

28.- 29. januar 2024, Hotel Hans Egede, Nuuk.


Dette 2-dages kursus er på et højt niveau inden for bestyrelsesarbejde, der kombinerer forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret praksis på området.


Formål og relevans

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem har du samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af ejerne på generalforsamlingen. Til trods herfor, er der nogle forskelle i reglerne, som er vigtige at være bekendt med som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Især som nyvalgt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, kan det være svært at gøre sin indflydelse gældende i bestyrelsen, især hvis den øvrige bestyrelse består af erfarne og såkaldte professionelle bestyrelsesmedlemmer. Jo bedre du er klædt på til opgaven, des større mulighed er der for, at du kan få indflydelse på beslutningsprocessen og påvirke selskabets strategiske retning.

Dette lærer du om på dette kursus, så du bliver i stand til at tackle de typiske faldgruber samt styrker din gennemslagskraft i bestyrelsen. Dette kræver kendskab til reglerne på området, herunder den formelle arbejdsdeling mellem bestyrelse, formand og direktion. Men det er også vigtigt at have kendskab til bestyrelsens psykologi, dvs. det uformelle spil, som også foregår ved siden af den formelle dagsorden, både under, og uden for møderne.

Dette kursus har til formål at ”klæde dig på¨ som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, så du bliver i stand til at deltage på lige vilkår, som de ejervalgte bestyrelsesmedlemmer, og dermed bidrage konstruktivt til bestyrelsens værdiskabelse.


Undervisning og pædagogik

Foredrag, aktiv egen deltagelse, gruppearbejde med udgangspunkt i virkelighedsnære cases.


Undervisningsteam

Caspar Rose er både uddannet økonom og advokat, og er associate prof., Ph.D. på CBS samt har været selvstændig advokat med speciale i selskabsret, bestyrelsesledelse og finansiering. Caspar Rose har stor erfaring med undervisning på topleder niveau og har bl.a. undervist på Executive MBA, Full time MBA, HD samt på CBS bestyrelsesuddannelserne.


Caspar Rose har desuden mange års praktisk bestyrelseserfaring, kombineret med en tung forskerkarriere med fokus på god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde. Han har desuden arbejdet i Danske Bank, Dansk Industri og Magnusson Advokater. I Grønland underviser Caspar Rose også på bestyrelseskurset for offentlige og private virksomheder arrangeret af Relatepeople.


Julia Pars er født og opvokset i Grønland har haft en ledelses- og bestyrelseskarriere både indenfor offentlige og private virksomheder i Grønland, herunder Air Greenland, KNI, Visit Greenland, Katuaq m.fl..


Hun er uddannet akademiøkonomi, MBA fra Henley Business School med særligt fokus på strategi og ledelse, Organisations-og Relationssystem Coach ORSCC, Sustainability Leader, NLP master practitioner og har gennemført INSEAD bestyrelsestræning.

Indhold

 

 • Baggrunden og formålet for indførelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
 • Kort om reglerne i Danmark, Norden og EU
 • Aktionær versus stakeholdertilgangen – selskabets formål
 • Hvordan får jeg indflydelse og hvad afhænger indflydelsen af?
 • Tavshedspligten i forhold dig som medarbejdervalgt
 • Inhabilitet, uafhængighed og håndtering af særinteresser i bestyrelsen
 • Relationen til mine kollegaer – forventningsafstemning
 • Relationen til formanden og adm.dir.
 • Hvordan tilfører jeg værdi og spiller mig på banen?


Målgruppe

Nye og erfarne medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

Varighed og datoer

2 dage i alt.

den 28.-29. januar 2024

Hotel Hans Egede, Nuuk


Kursus deltagere som ikke kan være med fysisk begge dage, er velkomne til at følge med on-line.

 

Prisen dækker

Pris 15.500 kr. dækker undervisning, eksterne oplæg, bestyrelsesmappe, forplejning under de 2 kursusdage i Nuuk.

 

Øvrige oplysninger

Prisen dækker ikke rejser, transport til/fra kursussted og overnatning, som afholdes af deltagerne selv.

 

Bindende tilmelding ved betaling, bemærk annulleringsbetingelserne.


Bemærk at kurset afholdes på dansk og vil ikke blive tolket.

 

Tilmelding

Tilmelding sker ved at skrive til julia@relatepeople.com. 

 

Se program og kursusbeskrivelse her:

Vigtigt: Se tilmeldings- og afbestillingsbetingelser herunder:

Skræddersyede bestyrelseskurser

Tilfør værdi til bestyrelsen 


At blive udvalgt eller udpeget til en bestyrelse kræver forberedelse og indsigt i bestyrelsesarbejdet. Relatepeople kan lave skræddersyede bestyrelseskurser, hvor deltagerne vil opnå værdifuld viden om bestyrelsens ansvar, rollefordeling samt god selskabsledelses principper.

På kurset lærer deltagerne også, hvad de har pligt til eller bør interessere sig for. Eksempelvis omkring juridiske og økonomiske emner og ansvar, og hvad man kan gøre for at tilføre værdi som bestyrelsesmedlem.Kurset kan vare alt fra 1 dag til 3 dage og arrangeres af Relatepeople i samarbejde advokat og revisor.


Målgruppe: Nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer. Varighed: 1-3 dage efter behov. Minimum 5 deltagere.

Kiffartuussissutit allattorsimaffiat takujuk

Se ydelseskataloget

Kiffartuussisutit allattorsimaffiat kalaallisut qallunaattullu suliarineqarsimapput.

Ataani amusinnaallugulu takusinnaavat.


Ydelseskataloget er lavet på grønlandsk og dansk.

Du kan se den herunder og downloade.